Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding kan defineres som kapitalrejsning fra ”crowden” – eller den brede befolkning. Egentligt er crowdfunding ikke et nyt koncept. I Danmark kender vi det  f.eks. fra andelsbevægelsen.

Hvilke former for crowdfunding findes der?

Der findes i dag på verdensplan mere end 800 crowdfunding platforme. Mens en del platforme er meget ens og addresserer brede markeder, både når det gælder kapitalsøgende virksomheder, men også investorer, så er der også et stort antal platforme, der opererer indenfor snævre nicher.

Men fælles for alle er, at de kan placeres indenfor 4 hovedgrupper. Læs mere om de 4 hovedgrupper under donation, egenkapital, lån og reward.

Hvorfor er crowdfunding en god idé?

Crowdfunding er netværksbaseret kapitalrejsning muliggjort af internettet.  Ved hjælp af det netværk man allerede har eller etablerer via sociale medier eller får adgang til på en crowdfunding platform rejser man kapital. Men i modsætning til f.eks. traditionelle børsnoteringer eller f.eks. kapital fra Innovationsmiljøerne og/eller bevillinger fra EU/ Højteknologifonden lader man ikke et udvalg af fagpersoner vurdere projektets egnethed. I stedet præsenteres virksomheden på en platform og man lader det være op til  venner, familie, kollegaer, kunder, leverandører, professionelle investorer og andre interesserede, om projektet skal have tilført den ønskede kapital.

Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin virksomhed, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at investere små eller større beløb efter eget valg. Crowdfunding bliver dermed et alternativ og supplement til den traditionelle måde at rejse kapital på.

Vi kalder det ”the Wisdom of the Crowd”.

Hvem har fordel af crowdfunding?

Både virksomheder og investorer har fordel af crowdfunding.

Virksomheder får adgang til hurtig og omkostningseffektiv kapitalrejsning. Ide´grundlaget kan præsenteres for et stort netværk af potentielle investorer – mens de traditionelle former for kapitalrejsning lader beslutningsmagten ligge hos et fåtal.

Hermed er antallet af investorer – og ikke den investering de hver især kommer med  – en god indikation af virksomhedens bæredygtighed.

Investorerne i form af helt almindelige mennesker får en hidtil uset adgang til at investere i virksomheder. Det kan være indenfor områder man har en særlig interesse eller indsigt i, det kan være virksomheder med særlige holdninger (miljøvenlige tiltag f.eks.), virksomheder hvor man kender folkene bag eller virksomheder i lokalområdet.

Da investeringsprocessen er digital er den langt mere omkostningseffektiv sammenlignet med de etablerede systemer. Dette muliggør små enkeltinvesteringer hvorved man kan sammensætte en portefølje med ejerandel i mange virksomheder – og dette øger sandsynligheden for et positivt afkast.

Er det ikke meget risikabelt at investere i virksomheder, der søger kapital gennem crowdfunding?

Investering i opstart- og vækstvirksomheder vil altid være forbundet med højere risiko set i forholdt til store og etablerede vriksomheder, som måske endda er børsnoterede. Men tilsvarende kan gevinstmulighederne være tilsvarende større.

Samtidig kan der investeres for så små beløb at investor har råd til at tabe det investerede uden at det har væsentlige privatøkonimiske konsekvenser.

Vores vision er at vi kan samle en bred del af befolkningen om investeringer i lovende nye virksomheder. Til gavn for investorerne, til gavn for arbejdspladserne og til gavn for hele Danmark.

Skal man betale skat af en gevinst på sin investering?

Investering i aktier eller andre værdipapirer udbudt på en crowdfundingplatform adskiller sig skattemæssigt ikke fra enhver anden lignende investering.

Gevinst er derfor skattepligtigt og der skal betales skat ud fra investors skattemæssige stilling.

Hvad siger lovgivningen om crowdfunding i Danmark?

Crowdfunding via en (webbaseret) platform er et nyt begreb i Danmark, som lovgiverne næppe har tænkt på og der er dermed ikke specifikke lovregler. Finanstilsynet har  den 19/11 2013 udsendt en vejledning.

Når det gælder donationsbaseret og belønningsbaseret crowdfunding er dette ikke reguleret af den finansielle lovgivning.

Det modsatte er gældende for medejerbaseret og/eller lånebaseret crowdfunding.

De væsentligste love er:

Selskabsloven: Specifikt forbud i §1 stk. 3 som forbyder offentligt udbud af kapitalandele i anpartsselskaber. Dermed synes crowdfunding at være begrænset til kapitalandele i aktieselskaber.

Markedsføringsloven: Ud over at de generelle regler er det specifikt reglerne om fortrydelsesret ved internethandel.

Finansiel lovgivning:

  1. Undtagelser til prospektdirektivet. Udbud af værdipapirer til offentligheden begrænset til hvad der svarer til 1 million euro er undtaget fra prospektpligt.
  2. Regler om hvidvask (se nedenfor).
  3. Lov om Finansiel virksomhed. Aktie crowdfunding er omfattet af §9 i lov om finansiel virksomhed (formidling af værdipapirer) og dermed skal en aktiecrowdfunding platform drives af en virksomhed med tilladelse hertil – eksempelvis en Fondsmægler.
Kan man fratrække tab på sin investering?

Som ved gevinst på skat vil også tab på aktier og andre værdipapirer udbudt på en crowdfunding platform skattemæssigt ikke adskille sig fra andre lignende investeringer. Tab er derfor fradragsberettiget ud fra investors skattemæssige stilling.

Er der ikke risiko for hvidvask?

Kapitalrejsning gennem en crowdfunding platform er underlagt reglerne om hvidvask – helt på linie med alle andre finansielle transaktioner.

Hvorfor har vi ikke set crowdfunding før nu?

Det har vi faktisk også. Andelsbevægelsen kan sidestilles med crowdfunding. Mange i et netværk med fælles interesse går sammen om at rejse kapital med det formål at løfte en opgave – og få et afkast.

IT-udviklingen har muliggjort digitalisering af den tidligere omkostningstunge investeringsproces. Da den nu er brugerdrevet er den utrolig omkostningseffektiv hvorved minimumsinvesteringen for den enkelte kan holdes på et meget lavt niveau.

Hvad mener pengeinstitutter, børsmæglere, VC'er, Seed-miljøer og Business Angels om Crowdfunding?

Erfaringer fra udlandet viser at disse aktører ser crowdfunding som et godt supplement til deres ydelser. I Danmark har et af Seed Capital´s porteføljeselskaber således suppleret dansk finansiering med midler fra Kickstarter.

Hvem bør overveje investering i crowdfunding?

Crowdfunding er for dem, der synes at det er spændende med iværksætteri og som gerne vil hjælpe nye virksomheder på vej – og med muligheden for at tjene penge på det.