Etiske retningslinjer for Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening (DCF) arbejder for at fremme en høj etik og faglighed inden for crowdfundingbranchen. DCF’s medlemmer repræsenterer en bred vifte af aktører indenfor crowdfundingområdet såsom platformsudbydere, iværksættere, kapitaludbydere mv. alle med hver deres mål, forretningsmodel og strategi. DCF ønsker at give tilstrækkeligt selvregulerende rammer for medlemmerne, men ønsker samtidig at opretholde et etisk- og professionelt normkodeks.

Medlemmer af Dansk Crowdfunding Forening vil:

1

Integritet er afgørende for at skabe tillid i alle relationer. At udvise og handle med integritet betyder, at medlemmer ikke søger at unddrage sig eller undgå konsekvenserne af selvforskyldte fejl. Fairness indebærer, at medlemmer til enhver tid handler i henhold til gældende lovgivning og regulering samt regler opstillet af DCF.

2

Korrekt etisk opførsel indebærer, at medlemmer overholder sine løfter uanset om der er juridisk hjemmel for dem eller ej. Overholdelse af afgivne løfter er afgørende, uanset hvem de er afgivet til.

3

Interessekonflikter vil uundgåeligt opstå i interaktionen og relationen mellem handlende parter. Medlemmer i DCF bør til enhver tid forsøge at identificere og oplyse om mulige og potentielle interessekonflikter mellem berørte parter.

4

Handlende virksomheder og privatpersoner vil ofte opnå kommercielle, strategiske eller på anden måde følsomme oplysninger fra andre markedsaktører. Det påhviler medlemmer til enhver tid at udvise diskretion samt at gennemføre nødvendige initiativer for at beskytte videregivelse af følsomme oplysninger.

5

Medlemmerne vil drive en forsvarlig forretning, og vil ikke foretage handlinger der er skadelige for crowdfundingbranchens image og interesser samt samfundet som helhed.

6

Medlemmerne vil til enhver tid overholde nærværende etiske retningslinjer. Manglende overholdelse af etiske regler og bestemmelser vedtaget af DCF’s bestyrelse anses for at være uetisk adfærd. Såfremt et medlem overtræder gældende etiske retningslinjer kan bestyrelsen træffe beslutning om eksempelvis påtale eller eksklusion af det pågældende medlem under behørig hensynstagen til vedtægternes bestemmelser herom. Hvert medlem vil sikre, at direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere, forretningspartnere mv. er bekendt med og vil overholde ovenstående retningslinjer.

Vedtaget på DCF’s bestyrelsesmøde den 12. august 2014