Nye regler på indsamlingsområdet (offentlige indsamlinger)

Pr. den 01.02.2019 er der kommet en række nye regler på indsamlingsområdet, som lige skal have en kommentar med på vejen herfra.
Først lidt afklaring omkring forskellen på en offentlig indsamling og crowdfunding.
En offentlig indsamling er en indsamling i det offentlige rum, som i følge Indsamlingsloven skal anmeldes til Indsamlingsnævnet FØR indsamlingen starter. Folk donerer penge til indsamling, uden at få noget retur.
I crowdfunding universet er donations crowdfunding en offentlig indsamling, og derfor underlagt de samme regler som en ‘almindelig’ offentlig indsamling. Nogen mener, at reward baseret også er en offentlig indsamling. Det er forkert. Reward baseret crowdfunding er reguleret af Købeloven, hvilket blev fastslået i Rapport om Crowdfunding i Danmark fra Erhvervsstyrelsen i maj 2015. Man køber en eller flere rewards (produkt) på forhånd, for at hjælpe med likviditet til projektindehaverens projekt – og får produktet man har købt retur når dette er klar til levering.
I Dansk Crowdfunding Forening har vi igennem en del år haft Indsamlingsloven på vores politiske spiseseddel, altså de opgaver vi sætter extra fokus på i vores arbejde. Fordi vi mener der har, og er, brug for en fornyelse af indsamlingsområdet – til det bedre for dem der måtte ønske at lave en offentlig indsamling. Men også fordi nogen igennem de sidste år har haft interesse i at slå al crowdfunding over en kam – og mene at det er offentlig indsamlinger, det hele. Så den modsatte holdning og stemme har manglet, den har vi så påtaget os.
Vi har igennem alle årene lagt op til dialog med alle partnere i dette space. Civilstyrelsen, Justitsministeriet, Indsamlingsnævnet etc.. Uden held.
Alle har brug for at holde ‘tungen lige i munden’ og indse at vi befinder os i 2019 og ikke 1919. Møde forslag er blevet afvist, email og breve er sendt og dårligt nok blevet besvaret med noget brugbart. Man kan selvfølgelig kun gisne om hvorfor f.eks. Indsamlingsnævnet ikke ønsker dialog og fornyelse – til alle bedste. Alle de forslag vi stiller er forslag der gør det at lave og drive en offentlig indsamling lettere, og nemmere.
Herunder kan du se hvilke forslag vi har sendt til Indsamlingsnævnet, dog uden at have modtaget svar eller at få et dialogkaffe møde i kalenderen.
I Dansk Crowdfunding Forening har vi disse forslag til Indsamlingsnævnet og de ordfører på Christiansborg der har dette som deres område:

 • ansøgningsgebyret (idag 1000 DKK) gøres til en promille del af det indsamlede beløb, evt med et min. administrationsgebyr på 200 kr.
 • ansøgningsgebyret og administrationsgebyret betales efter indsamlingens resultat kendes
 • lad ansøgningsprocessen foregår digitalt med NEMid / E-boks
 • grænsen for revisorpåtegnet afrapportering hæves til 100.000, da omkostningen til revisoren for påtegningen er markant – og vil udgøre en al for stor omkostning når det ønskes at samle mindre beløb ind.
 • indsamlingsplatforme kan verificeres af Indsamlingsnævnet, og dermed virke som nævnets fremstrakte hånd. Gennemgang og tilladelse kunne derefter gives af platformen, og dermed er der mindre administration i Indsamlingsnævnet. Administrationsgebyret tilfalder den der udfører arbejdet.
 • sikre at alle aktører (indsamlings platforme) registreres hos Indsamlingsnævnet – og får ‘licens’ til at drive indsamlingsplatform. (for at undgå platforme der ikke overholder reglerne – og dermed faciliterer ulovlige indsamlinger som f.eks. på facebook)
 • udenlandske indsamlingsplatforme skal overholde dansk lovgivning, når der er tale om en dansk indsamling
 • “hvidvaskcheck” af indsamler, således at indsamlinger ikke anvendes til hvidvask og terrorfinansiering. I FATF rapporten om status på implementering af hvidvaskloven i Danmark er dette specifikt nævnt som risikoområde, men det har Indsamlingsnævnets jurister heller ikke reageret på.

I Dansk Crowdfunding Forening ønsker vi klarhed, og at alle følger reglerne når der laves offentlige indsamlinger – og iøvrigt også når der crowdfundes.
Lige meget har det hjulpet – og nu der så kommet nye regler på indsamlingsområdet. Uden at skulle trætte dig med dem alle, vil jeg slå ned på en af disse nye regler:
“Indehaveren af en indsamlingsplatform vil fra den 1. februar 2019 skulle sikre, at en indsamling har fornøden tilladelse hos Indsamlingsnævnet efter § 3 i indsamlingsloven eller er på Indsamlingsnævnets liste over organisationer, som kan foretage indsamling uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter § 4 i indsamlingsloven, forinden indsamlingen oprettes på indsamlingsplatformen”
Altså det er nu indsamlingsplatformens pligt at alle indsamlinger har tilladelse fra Indsamlingsnævnet. En væsentlig byrde, der kun er med til at gøre det hele lidt mere tungt og administrativt. Til hvis fordel ?
Af denne grund har Facebook lukket ned for deres donationsmodul i Danmark, da de ikke mener sig i stand til at overholde denne nye regel. Det siges, at der forhandles med Facebook og at de er ‘på vej tilbage’ til at åbne op for muligheden. Jeg håber jeg tager fejl, men det kommer aldrig til at ske. Det gider de simpelthen ikke fedte med.
Som du vil kunne se af vores forslag har vi også et forslag til hvordan det kan løses på en bedre måde.
Vi er på banen omkring dette nu, har været det de sidste 4 år, og vi fortsætter med at være det. Reglerne skal forenkles, ikke gøres mere besværlig. Der er behov for nemme, men lovlige, muligheder når folk ønsker at hjælpe hinanden. Et ønske om at hjælpe opstår oftes pludseligt, og kan ikke vente 6-12 uger på svar fra Indsamlingsnævnet.
Så lad fornuften herske….lyt til os. Vi arbejder med crowden hver dag.
Link til min personlige artiklen om emnet.

Crowd Dialog 2018

Crowd Dialogue 2018 foregår denne gang i Wien den 18. oktober. Se det spændende program her: http://www.crowddialog.eu/
Dansk Crowdfunding Forening repræsenterer Danmark – og ved tilmelding gennem foreningen kan man deltage gratis.
Vi tweeter løbende dernede fra, og der vil efterfølgende også komme et blogindlæg om konferencen her på kanalen.

Europæisk Crowdfunding Lov

Dansk Crowdfunding Forening har sammen med Dansk Erhverv i foråret 2018 afgivet høringssvar til udkast til fælleseuropæisk crowdfunding lovgivning for Peer-to-Peer lån.
EU-rapportuerén har på den baggrund sammenskrevet det endelige udkast til den videre behandling – og som helhed ser det fornuftigt ud. På møder med embedsmænd, og parlamentsmedlemmer, i sidste uge gjorde bestyrelsesmedlem Søren Stenderup opmærksom på vore holdninger til de fremsatte forslag – for i videst muligt omfang at påvirke de sidste detaljer.
Når der er nyt i sagen kan du læse om det her.

Høringssvar til EU kommissionen om crowdfunding

Den 8. marts offentliggjorde EU Kommissionen deres forslag til en fælles europæisk crowdfunding regulering.
Du kan læse forslaget her.
Vi har igennem de sidste 2 år med jævne mellemrum været i BXL og deltaget i møder med kommissionen, og medarbejderne der har arbejdet med dette forslag. Et arbejde vi med stor fornøjelse har deltaget i, og vi har udvekslet mange idéer med folkene i BXL.
Nu er forslaget så offentliggjort, og vi har selvfølgelig afsendt et høringssvar, sammen med Dansk Erhverv, til det danske Finanstilsyn og EU kommissionen. Det høringssvar kan du læse her:
Consultation on Proposal for a regulation on European Crowdfunding Service Providers (Dansk Erhverv og Dansk Crowdfunding Forening)
Her er et par af vores anbefalinger til EU kommissionen:

 • DCF er overordnet tilfredse med, at man fra EU’s side vil harmonisere crowdfundingmarkedet, så vi undgår særlovgivning i enkelte medlemslande der besværliggør grænseoverskridende aktivitet. Det skal være muligt for kapitalsøgende virksomheder samt crowdfundingplatforme at søge finansiering og opererer på tværs af Europa.
 • Banker skal henvise afviste låneansøgere til alternativ finansiering – herunder crowdfunding.
 • Overvej om man ikke kan bruge de eksisterende regler for fondsmæglere i stedet for at opfinde noget nyt.
 • ESMA skal ikke have uindskrænket magt – de lokale regulatoriske myndigheder (Finanstilsynet i DK) skal også fremover have rettigheder og ESMA skal konsultere dem.
 • Kapitalrejsning (cross border) op til 1 mio. euro uden prospekt
 • Kapitalrejsning (cross border) fra 1-5 millioner euro ved brug af det kommende EU vækstprospekt.

 
Vi vil fortsat aktivt deltage i arbejdet med at fremme crowdfunding i EU, og allerede indenfor den næste måned vil en lille delegation fra Dansk Crowdfunding Forening, sammen med Dansk Erhverv, tage til BXL igen og afholde en række møder med EU. Derudover er det også planen at mødes med nogle af vores søster organisationer fra andre EU lande.
Eventuelle spørgsmål til vores høringssvar bedes rettes til næstformand Sigurd Schou Madsen på telefon + 45 3131 9010

Initial Coin Offerings (ICOér) og crowdfunding

ICOér får masser af mediedækning. Og alene i 2017 bliv der på verdensplan rejst knap 4 mia. $.
Er ICOér dermed fremtidens måde at rejse penge på til opstarts- og vækstvirksomheder? Eller er det en ny boble, der snart brister?
Lad os indledningsvis se på hvad begrebet ICO dækker over.
ICOér foregår på nettet og kapitalen rejses fra en bred kreds af investorer, der ikke på forhånd har kendskab til hananden. Dermed minder det utroligt meget om crowdfunding.
Ved en ICO knyttes der visse egenskaber til kryptovalutaen – og herved får vi en token, som er det investor modtager. Denne kan så enten have karakter af rettigheder til en fremtidig vare eller tjenesteydelse – eller en værdipapirlignende egenskab i form af en ejerandel i virksomheden.
Materialet, som investor præsenteres for er typisk et ”whitepaper” – og intet andet. Whitepaper kan sidestilles med en forretningsplan. Og ligesom der er masser af standardforretningsplaner på nettet er der tilsvarende standard ”whitepaper”- lige til at fylde ud. Kun sjældent har den virksomhed, der udbyder ICOén et produkt i markedet eller en prototype, der kan demonstreres.
Det positive ved ICOér er at der skabt en reel global kapitalfremskaffelsesmodel, som fungerer omkostningseffektivt på tværs af landegrænserne. Det kapitalmarked har vi ikke i dag for de små og mellemstore vækstvirksomheder. Blockchainen faciliterer den tillid der er nødvendig.
På den negative side ser vi, at der indtil nu har været tale om meget tidlige virksomheder – oftest er der ikke mere end en forretningsplan – eller i ICO sprog whitepapers. Al statistik viser at langt den overvejende del af disse virksomheder ikke overlever – uanset hvordan de har fået kapital – og hvorfor skulle det gå dem anderledes bare fordi kapitalfremskaffelsen foregår via en ICO ? Hertil kommer at investor får en token baseret på en kryptovaluta, hvis kursdannelse også er umådelig usikker og volatil. Så nu ganger vi risiko med risiko – det kan man karakterisere som risiko i anden potens. Og endelig foregår det i et ikke transparent og ureguleret miljø, hvor kun ganske få – og det er altså ikke den almindelige investor – har overblikket over hvad der foregår.
Dansk Crowdfunding Forening har som sådan ikke en holdning til ICOér og er derfor indifferente i forhold til om en virksomhed rejser kapital i DKK, euro, £, $ eller en kryptovaluta – forudsat at spillereglerne er ens for alle. Og helt centralt her er transparens og den beskyttelse investorerne har krav på – og som de i dag er sikret i de regulerede modeller. Dansk Crowdfunding Forening vil derfor hilse det velkomment at der etableres helt faste regulatoriske rammer for ICOér – ikke blot i Danmark men i hele EU.
Konklusionen bliver, at som virksomhed skal man være umådelig varsom med at lave en ICO. Man havner meget nemt i det regulerede finansielle system – men uden at have de fornødne tilladelser på plads.
Som investor skal man være klar over at dette som udgangspunkt er et ureguleret marked. Der er dermed ingen beskyttelse fra forbruger- og finansiel lovgivning. I tillæg er der tale om virksomheder med ekstremt høje risici – og endeligt er det hele bundet op på en kryptovaluta, som i sig selv indeholder en ekstrem risiko på værdien.
 
Indlægget er skrevet af bestyrelsesmedlem Søren Stenderup, CEO Crowdinvest.
For yderligere information kontakt Søren Stenderup på ss@crowdinvest.dk eller mobil +45 4247 6524